આશ્રમશાળા ભરતી 2022 બારડોલી સુરત આશ્રમશાળા શિક્ષણસહાયક ભરતી aashram shala bharti surat full

 આશ્રમશાળા ભરતી 2022 બારડોલી સુરત આશ્રમશાળા શિક્ષણસહાયક ભરતી aashram shala bharti surat full 


આશ્રમશાળા ભરતી 2022 બારડોલી સુરત આશ્રમશાળા શિક્ષણસહાયક ભરતી :


Post Name :-Ashramshala Surat Recruitment

Category :- Job

Post Date :- 06/10/2022


આશ્રમશાળા ભરતી 2022 બારડોલી સુરત આશ્રમશાળા શિક્ષણસહાયક ભરતી

Ashramshala Bharti Surat Recruitment 2022

Job Details:

Posts:
Shikshan Sahayak

Total No. of Posts: 02

Eligibility Criteria:

Read also: CISF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 540 જગ્યા

આશ્રમશાળા ભરતી 2022 શૈક્ષણિક લાયકાતક્રમ નં.૧ ની જાહેરાત માટે : બી.એ. બી.એડ. અને TAT-1 પાસ (માધ્યમિક વિભાગ)
ક્રમ નં.૨ ની જાહેરાત માટે : બી.એસ.સી.. બી.એડ. અને TAT-1 પાસ (માધ્યમિક વિભાગ)

Educational Qualification:

Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process:

Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?

Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the .

Read Also: ONGC ભરતી ૮૭૧ જગ્યાઓ 2022, ONGC Recruitment 871 posts Full info

આશ્રમશાળા ભરતી અરજી ફોર્મ 2022

Important Link

Download Official Notification :- CLick Here


Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Last Date: Within 10 days from the date of Advt. Published (Advt. Published Date: 02-10-2022)આશ્રમશાળા ભરતી 2022
આશ્રમશાળા ભરતી જાહેરાતઆશ્રમ શાળા ભરતી ૨૦૨૨ સુરત

Post a Comment

0 Comments