ગુજરાત ફોરેસ્ટ વિભાગમાં ભરતી 2022,

Gujarat Forest Department Recruitment 2022, Gujarat Forest Bharti 2022, Upcoming Vacancy for Forest Guard (Van Rakshak/ વન રક્ષક) , Forest Range Officer and Other : Notification, Exam date, Online application form, Important dates, Eligibility, How to Apply-Online Application, Last date for Apply online, Vacancy details, Application form and other details given below

Good news for the aspirants who are searching for latest govt jobs in Gujarat, we came back with the Latest Gujarat Forest Bharti 2022. Gujarat Forest Department, Govt of Gujarat is going to be released the Gujarat Forest Recruitment 2022 for vacant positions of Forest Guard, Forest Range Officer posts, there is a good opportunity for all the government job seekers, who are preparing for Gujarat state jobs. As our latest information we come to know Gujarat Forest Department Vacancy 2022 will be emancipated to fill various posts in District wise. Candidates who were waiting to get job in Gujarat Government Departments , can utilize these opportunity and apply through online, the official website where you can apply for Gujarat Forest Department Recruitment 2022 is https://forests.gujarat.gov.in.

New update
ગુજરાત ફોરેસ્ટ વિભાગમાં ભરતી
ગુજરાત ફોરેસ્ટ વિભાગમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ 20/09/2022

ગુજરાત ફોરેસ્ટ વિભાગમાં ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામગુજરાત ફોરેસ્ટ્રી રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન
પોસ્ટનું નામવેટરનરી ડોક્ટર
વોક ઈન્ટરવ્યું તારીખ20/09/2022
સત્તાવાર વેબસાઈટforests.gujarat.gov.in

ગુજરાત ફોરેસ્ટ વિભાગમાં ભરતી માટે ઈન્ટરવ્યું સ્થળ :

  • નાયબ વન સંરક્ષકશ્રીની કચેરી વલસાડ, ઉત્તર વન વિભાગજિલ્લા સેવા સદન–૨ , તિથલ રોડ, વલસાડ, પીનકોડ નંબર – ૩૯૬૦૦૧
  • ફોન નંબર. ૦૨૬૩૨-૫૪૧૫૧

ઈન્ટરવ્યું તારીખ :20/09/2022
સમય :૧૧:૦૦ કલાકે
ગુજરાત ફોરેસ્ટ વિભાગમાં ભરતી જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
Gujarat Forest Department Recruitment 2022 Details
Job Location Gujarat
Job Type State Government Job
Name of Recruitment Gujarat Forest Recruitment 2022
Name of Organization Gujarat Forest Department, Govt of Gujarat
Number of Vacancies 540-(Expected)
Notification Released on Released Soon
Application Mode Online
Official Website https://forests.gujarat.gov.in

Eligibility Criteria for Gujarat Forest Department Recruitment 2022
Nationality and Domicile

The candidate should be a citizen of India and Should be a domicile of Gujarat
Educational Qualifications

1. Candidate must have Passed HSC (12th) from a recognized board / School .

2. Candidate must have knowledge of Gujarati or Hindi language.
Age Limit

Minimum Age Limit : 18-Years

Maximum Age Limit : 33-Years
Age Relaxation
Category Maximum Age
Women 5-Years
SEBC / SC / ST 5-Years


Selection ProcessWritten Exam
Interview

Physical Standard Test (PST) :
Height Minimum Male Female
General 163 cm 150 cm
SC / ST 155 cm 145 cm
Weight Minimum
General 50 Kg 45 Kg
SC / ST 50 Kg 45 Kg
Chest (Only for men) Normal Expanded
General 79 cm 84 cm
SC / ST 79 cm 84 cm


Application Fee and Payment
Category Fee
SC / ST / PWD No Fee
General /OBC Rs 100/-


The fee may be paid through E-Challan and also through payment Gateway ( Credit Card / Debit Card / Net Banking).
Important Dates for Gujarat Forest Department Recruitment 2022
Activity Dates
Starting Date of Online Applications Update Soon
Ending Date of Online Applications Update Soon

How to Apply- Gujarat Forest Department Application form 2022

Gujarat Forest Department will be released the online applications at official website of https://ojas.gujarat.gov.in. The candidates are strictly advised to apply online well in advance without waiting for last date of submission of online application form. Candidates must download the user guide of online application and read it carefully to satisfy eligibility criteria and other requirements for submission of Online application. Registration process will be held in two phases, in the first phase the aspirant are required to pay the application fee while in the second phase the candidate can fill the online application and submit it. Candidate shall take printout of the application and store it for future reference. Application process step by step given below

1. Candidate has to visit official website https://ojas.gujarat.gov.in, Then new screen will open with various links.

2. Download the Gujarat Forest Department Recruitment notification pdf, read complete details of vacancy.

3. If you ensure that you have complete eligibility, may participate in recruitment

.4. Click on Online Application Form. After that new screen will be open

5. Fill up your complete details in application form & upload scan documents.

6. Re-check your filled application form before submission of final submit button.

7. The applicant should pay the prescribed fee as specified through any of the four modes of payment online. Separate instructions have to be followed for each mode of payment.

8. After payment of fee, the PDF Gujarat Forest Department application form 2022 for will be generated which contains the particulars furnished by the candidate. The ID no in PDF application form has to be quoted for future reference.


Gujarat Forest Department Results 2022 : Click Here

Gujarat Forest Department Results will issued by the organizing authority of examination in online mode. Evaluate the response sheets and likely to declare the result, after successfully conducted the examination and same will hosted on the website. There will be combined merit list along the category-wise merit list for all the candidates participating in the said examination. The result contain candidate name, Father name, category, caste, date of birth, marks, paper name, address and other details. All the participate candidates can login with their registration and password to check their result .
Official Notification Pdf Click Here
Vacancy Details Click Here
Apply Online Direct Link Click Here

Post a Comment

0 Comments