ઉપયોગી પરિપત્રો અને ઠરાવોની PDF FILE પરિપત્રોની PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો. .......Files by Google: pack up space on your phone

Files by Google: pack up space on your phone

While taking little or no storage on your device, Files does three things in one

scans the entire device for malware and malicious programs.

Google's app lets you delete junk files, duplicate files and old screen shots

File can be filed without internet with other users using the app

which has a portion of its highlights.

Files by Google may be a file management app that helps you:

release space with cleaning recommendations.

wifi and hotspot with no web help...

Find files faster with search and straightforward browsing.

eliminate and keep the rest. It's your photographs, your recordings, your documents so you are in control.

Share files offline with others, fast and without data.

eradicate unused applications, clear your store and then some

copy files to the cloud to save lots of you space on device.

FREE UP more room::

In just a couple of taps, you'll release space more quickly and simply than ever: Delete old photos and memes from chat apps, remove duplicate files, erase unused apps, clear your cache and more

CHECK YOUR STORAGE

Use Files to ascertain what proportion free space is left on your phone and SD card. Easily transfer files to an SD card to release your phone’s storage, right from the app. Or use the integrated file cleaner to urge more room on the phone

BE on top of things::

You will always know what you’re deleting, we don’t hide behind complicated terms and phrases. Select only what you would like to get rid of and keep the remainder . It’s your photos, your videos, your files so you're responsible .

BOOST PHONE PERFORMANCE

Use Files to stay enough of memory, in order that your phone keeps on running smooth. Regularly, you get a prompt to get rid of junk or temporary files which helps you get more storage immediately.

ઉપયોગી પરિપત્રો અને ઠરાવોની PDF FILE

અમરેલી જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી લિસ્ટ

અરવલ્લી કામચલાઉ લિસ્ટ 2021

ધોરણ ૧ થી ૫ અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ધોરણ ૧ થી ૫ એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ભાષા અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ભાષા એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ગણિત-વિજ્ઞાન અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ગણિત-વિજ્ઞાન  એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ

સામાજિક વિજ્ઞાન અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ

સામાજિક વિજ્ઞાન એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટડાંગ જિલ્લામાં આવનાર શિક્ષકોની કામચલાઉ શ્રેયાન યાદી 2020 -21

દેવભૂમિ દ્વારકા કામચલાઉ લિસ્ટ 2021

પોરબંદર જિલ્લામાં આવનાર શિક્ષકોની કામચલાઉ યાદી

જામનગર જિલ્લામાં આવનાર શિક્ષકોની પ્રોવિઝનલ યાદી

પાટણ જિલ્લામાં આવનાર શિક્ષકોની કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી
જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ,પાટણ માં જિલ્લા ફેરબદલીથી આવનાર ધોરણ ૬ થી ૮ માં ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષકોની સળંગ સિનીયોરીટી (કામચલાઉ) યાદી તા.૧૩-૦૫-૨૦૨૧


જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરિટી લિસ્ટ

પ્રાથમિક શિક્ષક જિલ્લા ફેર બદલી સિનિયોરીટી લિસ્ટ.
નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત માં સને -૨૦૦૬ થી ૨૦૨૧ સુધીમાં આવનાર શિક્ષકોએ અરજી કરેલ છે તેની વર્ષવાર યાદી


અમદાવાદ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ
ધોરણ 1 થી 5


કચ્છ જિલ્લાની પ્રોવિઝનલ સિનિયોરિટી યાદી

ડાંગ જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પ સિનિયોરિટી લિસ્ટ અને લેટર તારીખ 25-5-2021


નગર શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ માં હાજર રહેવાપાત્ર ઉમેદવારોની યાદિખેડા -નડિયાદ સિનિયોરીટી લીસ્ટ

અરવલ્લી સિનિયોરીટી લીસ્ટSMART RECOMMENDATIONS


Get helpful suggestions of files to erase before you run out of space. the advice from Files app get smarter the more you employ it.


FIND FILES FASTER


Save time trying to find photos, videos, and documents on your phone. Files uses filters instead of folders so your stuff is organized more intuitively. Files by Google is that the file manager and storage browser that helps you discover what you’re trying to find fast.


EASILY MANAGE FILES


Search for your files or just navigate to them through categories and filters. View, delete, move, rename or share any files. Sort them by file size to know what’s taking space. Browse all the GIFs your have. Find and share that video you downloaded last week. All of this with few taps.


SHARE FILES OFFLINE::


Share your pictures, videos, documents, or apps with others nearby who even have the app. With fast speed up to 480 Mbps, it’s fast, free, and it works without the web , so it doesn’t cost mobile data. Just pair up your phone with anyone nearby who has Files app.


ENCRYPTED FILE SHARING::


Files’s offline file sharing is secured with WPA2 encryption, providing a safer file transfer. Files app uses Bluetooth to line up encrypted and direct fast wifi connection, in order that you'll transfer app APK or large files in seconds, send videos or pictures to your friends. Safe and secure.


BACKUP FILES TO THE CLOUD::


If you would like to stay a file forever, select it from the Files menu and back it up to Google Drive or the other cloud storage app. Save them forever without taking space in your phone.


BACKUP FILES TO THE SD CARD::


If you run out of storage on your phone, simply transfer large files or videos to your SD card if you've got one. With a couple of clicks, you'll pack up your phone and fully use the SD card. That leaves your internal storage free and your phone faster.


EFFICIENT, EFFECTIVE STORAGE MANAGEMENT::


Files app takes but 10MB of storage on your phone. And there’s no malware or bloatware to affect your phone’s performance.


THREE-IN-ONE TOOL APP::


1) release space - Clean junk files and cache, boost your mobile or tablet as you pack up the phone memory and optimize your smartphone performance.

ગ્રામસેવક & મુખ્યસેવિકા પરીક્ષા ની તારીખ જોવા માટે અહીંયા ક્લિક કરો

2) Find files fast - Browse your storage and find everything fast without being expert in file management.


3) Share files - Send pictures, share videos, transfer large files or app apks. All of this with super fast speed with rate up to 480 Mbps over an encrypted direct wifi network.

Post a Comment

0 Comments